Öppna upp beslutsfattandet

I det lilla samhället är det bra om det gemensamma beslutsfattandet kan ske så öppet som möjligt. Sker beslutsfattandet bakom slutna dörrar kan finnas risk för att fördomar och missförstånd har en överstor inverkan. Kanske onödiga fadäser kan undvikas om beredningen sker mer öppet.

I lagtinget sker beredning av lagtingets beslut i olika utskott. Jag föreslår ett öppet utskottsarbete. Lagtinget har helt nyligen behandlat frågan och i beredningen har sagts att ”de som hörs kan känna trygghet i att det som tillkännages i utskott stannar i utskottet.” Med det synsättet kan vilseledande manöverer inom lagtinget döljas. Lagtingets arbetsordning bör därför ändras.

Det måste också finnas information som meddelas öppet om vilka ärenden som behandlas när i utskotten.

Lagtingets plena kan göras tillgängligare för allmänheten genom att meddela tidsmässiga hållpunkter för när ärenden kommer till behandling de bestämda dagarna.

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob