Rättsskydd, hållbar socialpolitik

Landskapsregeringarna sedan 2010 säger att de följt rikets arbete med förnyandet av socialvårdslagen. Landskapsregeringen och lagtinget ville inte på våren att den nya rikslagen om socialvård skulle tas utan lagstiftade istället att hålla den gamla från år 1982 ikraft. Problemet?

Genom att den underliggande socialvårdslagen inte förnyades i landskapet innebar de förändringar som gjorts i rikets följdlagstiftning att de förändringarna automatiskt trädde ikraft i landskapet. Högsta domstolen uttryckte att den åländska lagstiftningsverksamheten inte lyckats leva upp till de krav som grundlagen ställer. HD påpekade att en drabbad klients situation måste tolkas enligt de regler som är till klintens fördel. Detta högst aktuella exempel visar att landskapet inte prioriterat de resurser som förutsätts för att hålla den befintliga lagstiftningen ajour. De individer som riskerar drabbas värst är de som redan har det svårt.

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob