Information från obundnas möte i Saltvik

SundSaltvikGetaFinströmEtt välbesökt gemensamt möte hölls i Saltvik den 17 mars av Obunden Samling på Norra Åland.

Vid mötet diskuterades bland annat KST, där mötet enhälligt ansåg att den nuvarande lagen bör upphävas och att man i stället bör sträva till en lösning där Åland delas upp i flera distrikt, varav Norra Åland kunde utgöra en enhet.

12087735_957443207708467_8743629466775428793_o_editedGällande ÅHS önskar mötet att man snarast inför möjligheten att också kunna beställa tid hos hälsovårdare/sjukskötare vid hälsocentralen elektroniskt , samt att ÅHS bör se till att man får en fungerande telefonväxel vid Godby hälsocentral, då nuvarande system inte fungerar tillfredsställande. För övrigt anser man att hälsocentralen i Godby bör finnas kvar och inte får rationaliseras bort, då den dels avlastar hälsovårdscentralen i Mariehamn, och dels är viktigt för patienterna på Norra Åland ur patientsäkerhetssynpunkt. Dessutom önskas man införa möjligheten för tidsbokning vid hälsocentralen i Mariehamn oberoende av boningsort, då många som behöver göra ett besök vid hälsocentralen har sin arbetsplats i staden, och vice versa.

1075562_957450554374399_4440950598957281295_o_editedVidare ansåg mötet att ÅHS styrelse bör se över vikariatsituationen vid ÅHS så att långtidsvikariat undviks, och att anställningstryggheten förbättras för den personal som besitter tillfälliga tjänster under en följd av år. (Detta gäller fram för allt vikariat där man inte är vikarie för en tjänstledig personal, utan endast benämns vikarie).

Rösträtt från 16 års ålder ansåg inte mötet vara en bra idé, och man trodde inte heller att en sådan förändring skulle höja intresset för att gå och rösta. Dessutom bör valbarhet och rösträtt följas åt, och att sänka myndighetsgränsen till 16 år ansågs varken vara realistiskt eller ens tänkbart.

12841284_957450221041099_5217912322007147205_o_editedMötesdeltagarna ansåg inte att tiden är mogen för kommunsammanslagningar, utan anser att man i stället bör gå in för att kommunvis samarbeta i olika frågor. Mötet hoppades även att den utredning om kommunsammanslagningar som Ålands Landskapsregering ämnar låta uppgöra, kommer att utföras av ojäviga, vilka inte har förutfattade meningar om hur utredningens slutresultat skall se ut.

Enligt uppdrag
Runa Lisa Jansson