Obunden samlings vårmöte 2016

OBS Vårmöte

Obunden Samling höll sitt årliga vårmöte den 29 april på Golfrestaurangen i Kastelholm.
Mötet var välbesökt, cirka 40 nya och gamla, äldre och unga, medlemmar hade mött upp, och stämningen var på topp.

Ordföranden Bert Häggblom framhöll i sitt hälsningstal vikten av en fortsatt inriktning på sakpolitik från partiets sida, samt gladde sig åt de lyckade förhandlingar som förts efter valet i olika kommuner angående tillsättande av olika nämnd- och styrelseposter, samt att förhandlingarna även resulterat i ordförandeposterna i kommunfullmäktige både i Eckerö och Hammarland. Vidare informerade han om lagtingsarbetet, samt de propåer som gjorts från partiets sida i olika frågor.

På förslag av Bert Häggblom leddes de fortsatta förhandlingarna med Runa Lisa Jansson som ordförande, och Christoffer Virtanen som sekreterare. Leif Holländer utsågs till viceordförande.

Bokslutet godkändes och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. Samtidigt beviljades även de för år 2013 redovisningsskyldiga ansvarsfrihet, och de närvarande uttryckte sin tillfredsställelse över att historien även till den delen fått ett avslut.

Under övriga ärenden diskuterades frågan om partiskatt som en åtgärd för att förbättra partiets ekonomi. Mötet ansåg dock att en sådan inte skulle uppbäras, utan att partiet i stället genom olika sparåtgärder skulle få ekonomin i balans igen.

I de efterföljande diskussionerna framkom att Obunden Samlings medlemmar stöder de åtgärder som behövs för att få landskapets ekonomi i balans , frånsett att de svaga i samhället inte bör utsättas för ytterligare ekonomiska påfrestningar. Landskapet bör också stävja underskottet genom kostnadsbesparande åtgärder inom olika sektorer och inte genom upplåning och skuldsättning. Under diskussionerna framkom även att landskapet bör sälja ut sina färjor då man numera gått in för en privatisering av färjetrafiken.

Efter de stadgeenliga förhandlingarna informerade IP Connect om sin verksamhet med utbyggnaden av fibernät på Åland, varefter mötesdeltagarna intog middag på Golfrestaurangen.

Runa Lisa Jansson