Valprogram 2015-2019

På den här länken kan du ladda ner Obunden Samlings valprogram som en PDF

VALPROGRAM

Obunden Samling

2015 – 2019

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Den som är sjuk har rätt till en god sjukvård. Vården ska utgå ifrån att alla människor har olika behov och erfarenheter.

Vi vill arbeta för att

 • värna om en god vård inom sjuk­vård och äldreomsorg

 • förbättra samordningen inom ÅHS, förkorta väntetider och förbättra servicen

 • göra en översyn av ledningen och dess funktion inom sjuk­vård och äldreomsorg

 • lagstifta om att de vård­anställdas långvariga visstids­förordnanden blir ordinarie (så­som lag­stiftningen är inom den privata sektorn)

 • öka det förebyggande arbetet mot utmattning, utbrändhet samt psykisk ohälsa

 • se över och klargöra ansvarsom­rådet för den psykiska lång­vården

 • förbättra situationen för de som är i behov av långvarig vård

 • behålla Godby Hälsocentral för att erbjuda service obero­ende av hem­kommun samt göra det möjligt att från Norra Åland be­söka hälsocentralen i Marie­hamn

 • möjliggöra för frivilliga arbets­insatser inom vården

 • införa anhörigråd på de olika in­rättningarna (äldreomsorg och sjukhus)

 • införa en s.k. vänservice, dvs. låta ungdomar och andra fri­villiga “sysselsätta” våra åldringar

 • införa städtjänstsedlar

 • personer med funktionsned­sättning tillförordnas en god vård oberoende av vilken kommun de är bosatta i

 • personer med funktionsned­sättning ges möjlighet till lämplig vård utomlands vid behov

 • utöka rehabiliteringen vid BUP

 • samhällsfunktioner ska vara
  öpp­na året runt

 • omorganisera öppenvården för missbrukare så att den kan vara tillgänglig för besök dygnet runt

 • det förebyggande arbetet inten­sifieras både gällande attityden till droger bland unga och genom ett ökat arbete för att försvåra in­försel av droger.

LEVNADSSTANDARD

På Åland finns idag enligt utredning ca 2 300 personer som lever under fattigdoms­gränsen som är på 14 500 euro per år.

Vi vill arbeta för att

 • att hemlösa ska ha rätt till trygg­het och tak över huvudet

 • förbättra stödformerna för de med låg inkomst.

ARBETSLÖSHET / SYSSELSÄTTNING

Åland hade i augusti en öppen arbetslöshet på 3,5% vilket är en lägre siffra än både i Sverige och i Finland. Vi vill arbeta för att den ska bli ännu lägre.

Vi vill arbeta för att

 • införa en jobbgaranti för ung­domar under 25 år

 • göra AMS effektivare med personliga lotsar för långtids­arbetslösa

 • möjliggöra privata initiativ inom arbetsförmedling

 • införa sommarjobbssedlar inom kommunerna för studerande
  (genomförs i Mariehamn 2016 enligt budgetbeslut efter initiativ av Obunden Samling)

 • utreda möjligheten att införa be­redskapsarbete för arbetslösa inom offentlig förvaltning

 • effektivisera systemet med läro­avtal för en trygg utkomst

 • erfarna mentorer erbjuds till unga företagare

 • unga företagare beviljas garan­tier för att få förmånliga lån

 • ha bättre styrning på Ålands Ut­vecklings AB

 • göra det attraktivare för företag att anställa långtids­arbetslösa

 • arbetsgivare/företag skall er­hålla ersättning vid syssel­sättningsanställning för sina hand­ledar­upp­gifter

 • minska byråkratin för före­tag/ privat­personer som er­bjuder ungdomar sommarjobb.

UTBILDNING

Utbildningen i landskapet bör hålla en hög internationell nivå.

Vi vill arbeta för att

 • föräldrar som bor i skilda kommuner gemensamt skall ha rätt att välja skola för sina barn

 • föräldrarna fritt ska få välja skola inom landskapet

 • utbildningskvaliteten kontinu­erligt utvärderas och att även elever och föräldrar får ge sin syn på ut­bildningen

 • utveckla distansstudier på Hög­skolan på Åland för att öka hotellövernattningar (jämför Bodö universitet i Norge)

 • grundskolelagen ses över

 • lärare kontinuerligt fortbildas

 • privata initiativ får samma för­utsättningar av landskaps­regeringen (t.ex. Waldorf­skolan)

 • en ansvarig tjänsteman anställs av landskapsregeringen för att samordna hemundervisningen så att alla barn har samma kun­skaper vid avslutad grund­skola

 • ordning och reda ska råda i skolorna.

KULTUR

Åland har ett stort kulturarv som vi vill värna om, vi ser även värdet i de kulturella verksamheter som finns och vill arbeta för att de lever vidare.

Vi vill arbeta för att

 • förutsättningar skapas för kul­turell verksamhet bland före­ningar och organisationer

 • inventeringar och ev. utgräv­ningar av fornminnen färdig­ställs, samt att tydliga regler stiftas

 • utveckla sjöfartsmuseet

 • landskapets fastigheter an­vänds på ett ansvarsfullt sätt

 • Eckerö post- och tullhus ska börja användas, t.ex. genom att återinföra post­funktionen och filatelin

 • utnyttjandet av Kastelholms kungsgårds byggnader och träd­gård ses över

 • fartyget Pommern bevaras för framtiden.

NÄRINGSLIV

Det privata näringslivet och entreprenörskapet är grunden för Ålands välfärd. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. Nya jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla företag.

Vi vill arbeta för att

 • införa enklare regelverk för företagare

 • äldres kunskaper och erfaren­het värderas och tillvaratas genom mentorskap

 • förbättra stödformer för små­företagare med 0-5 anställda

 • möjliggöra privata initiativ inom alla sektorer

 • samtliga politiska beslut skall analyseras utifrån vilka kon­sekvenser de får för samhälle och näringsliv

 • möjliggöra en utökad ekologisk produktion på Åland.

 • se över stödet för närproduce­rade livsmedel

 • stärka mjölkböndernas förut­sättningar

 • mindre mjölkgårdar ska återfå avbytar­service enligt tidigare system

 • undersöka möjligheten för en vajer­färja mellan Geta och Hammar­land i syfte att främja turismen

 • öka kunskapen om att erhålla medel från EU:s fonder

 • antalet cykelvägar och vandringsleder skall öka

 • stöda och förenkla för den små­skaliga turismnäringen

 • utöka aktivitetsbidraget till före­ningar som ökar antalet över­nattningar i landskapet

 • utarbeta en upphandlings­lag

 • organisera en samordning av evenemang under året.

FÖRVALTNING

Vi vill arbeta för att

 • hålla ekonomin i balans

 • budgeten inte balanseras med lån

 • Åland för en balanserad flyktingpolitik

 • bostadslån från landskapet får återbetalas och att restriktion­er avlyfts

 • landskapsskatt inte uppbärs

 • landskapets förvaltning re­formeras och effektiviseras

 • minska byråkrati och regel­verk samt förkorta hand­läggnings­tiderna

 • ÅMHM bantas och att tillsyns­verksamheten ses över

 • byggnormens regelverk ses över

 • tillåta “obundna stugor”, dvs. byggnader på upp till 25 kvadratmeter utan byggnadslov

 • resursfördelningen inom infra­struktursektorn ses över

 • minimera utomstående konsult­hjälp inom landskapet (t.ex. till kortruttsutredningen användes 25-30 konsulter till en kostnad av ca två miljoner euro)

 • projektanställa istället för att använda konsulter

 • utöka polisens resurser och säkerställa att de åländska ung­domar som lockats till att ut­bilda sig till poliser ges möjlig­het till jobb inom land­skapet

 • öppna polisväxeln så att med­borgarnas trygghet ökar samt att alarmcentralen frigörs från polis­myndigheten och blir en egen myndighet

 • allt beslutsfattande sker med trans­parens och lika behand­ling

 • landskapet säljer outnyttjade fastigheter

 • avdrag för donationer till hjälp­organisationer införs i kommunalbeskattningen

 • slopa TV-licensen och istället finansiera via landskaps­budgeten

 • ersättarsystemet för landskaps­regeringen i lagtinget tas bort och i stället motsvarar systemet i Finland vilket sparar pengar.

MILJÖ

Vi vill bidra till ett miljövänligare Åland och ett modernare naturskydd.

Vi vill arbeta för att

 • landskapet aktivt värnar om Östersjön och åländska vatten

 • landskapet påbörjar arbetet för branschvisa utsläppsmål så att de uppfyller EU:s utsatta mål

 • en lag om vattentjänster införs och utarbeta en EU-anpassad plan för vatten och avlopp

 • utarbeta en ny landskapsom­fattande avfallsplan

 • avfall i maximal utsträckning ska slutbehandlas på Åland

 • Åland ska kunna ta hand om avlopps­tömning från kryssnings­fartyg

 • miljöanpassa skogsav­verkningen bättre

 • utvidga produktionen av förnyelsebar energi

 • utarbeta en samordning och en kollektivtrafik som utgör ett rea­listiskt alternativ till bil­trafiken

 • slopa bilskatt på elbilar genom att ta initiativ till ändring av riks­lag

 • skrotbilspremie ges för bilar äldre än tio år vid köp av el- eller hybrid­bil

 • främja bruk av lokal­producerade råvaror inom den offentliga sektorn, t.ex. i skolor och ålder­doms­hem

 • vattenlagen ses över och att regler som förhindrar okontrollerade utsläpp av orenat avlopps- och ytvatten införs.

MOTOR

Motorintresset på Åland är mycket stort och vi har många kreativa och tekniskt be­gåvade människor. Vi vill arbeta för att ge dem möjlighet att utöva sina sporter och hobbyer.

Vi vill arbeta för att

 • Åland ska ha en träningsbana för t.ex. dragracing och ban­racing

 • undersöka möjligheterna för amatörbyggda fordon

 • bilbesiktning ska kunna utföras i privat regi

 • tillåta ett system liknande det i Sverige för A-traktorer vilka har bättre trafiksäkerhet än moped­bilar

 • ungdomar ska ha tillgång till lokaler där de kan skruva på sina fordon.

ÖVRIGA ÅTGÄRDER SOM VI VILL GENOMFÖRA

Vi vill arbeta för att

 • den lokala arbetskraften tas i be­aktande vid bolagisering och privatisering av skärgårds­trafiken, samt att svenska blir arbetsspråket för de färj­anställda

 • landskapet inte ska ha redar­ansvar över skärgårdsfärjorna (upphandling)

 • förbättra djurskydds­lagstiftningen

 • motverka åldersdiskriminering

 • man skall vara röstberättigad det år man fyller 18

 • pensionärer med svag ekonomi kan bo hemma så länge som möjligt genom att ge räntestöd som möjliggör belåning av deras fastighet/bostad

 • projektera en bro mellan Prästö och Töftö.

Detta valprogram är ett levande dokument i framkant av samhällets utveckling och bör beakta att intäkter och utgifter är i balans.