Genuint åländskt

Obunden Samling är ett parti som agerar utgående från hela det åländska samhället och den åländske invånarens behov. Det åländska samhället är unikt genom sin självstyrelse och har under lång tid utvecklats separat vid sidan av Finland. Innevånarna på Åland har genom samförstånd gemensamt skapat det samhälle vi idag bor lever och bor i. Det är ett tillvägagångssätt som visat sig framgångsrikt och något som därför är viktigt att bevara och utveckla.

Vi tror på att samhället skall utvecklas med förutsägbarhet och försiktighet. Förändringar som påverkar samhället skall bedömas innan de genomförs. När samhället förändras är det viktigt att invånarna på Åland i så stor mån som möjligt är delaktiga i besluten.

Åland är idag ett tryggt samhälle i en allt oroligare omvärld. Det är ett välmående och attraktivt samhälle. Det kan vi se genom att Åland har en tio gånger så hög befolkningsökning som Finland. Människor flyttar till Åland från vårt närområde i jakt på trygghet och arbete. Arbetskraftsinvandring är, och har alltid varit, viktigt för Ålands ekonomi.

Det genuina åländska förändras över tid i takt med att befolkningen förändras men vissa grundläggande värderingar bör inte förändras. Åland är och skall förbli ett tryggt svenskspråkigt örike vars invånare är fria att uttrycka sina åsikter och delta i vår demokrati utan att begränsas.

Midsommar_Aland_ObS

Bli Obunden du också !

Se vårt valprogram inför 2019 !

Jord, Skog och vatten

Obunden Samling är ett parti som ser de utmaningar som står framför oss när det gäller vår gemensamma natur och miljö. Åland är en utsatt plats när det gäller förändringar i miljön vilket är uppenbart för oss som bor här. Vi har sett exempel på naturens framfart i fjolsommarens torka och stormen Alfrida vid årsskiftet. Samhället måste ta tag i miljöfrågorna för att garantera framtidens generationers samma goda levnadsvillkor som vi haft.

Åland har en stark mattradition som bygger på lokalproducerade råvaror av hög kvalité förädlade lokal till ost, bröd, kött och så vidare. Det är en del av det genuina åländska men samtidigt något som vi behöver vidareutveckla både för miljön och för turismens skull. Lokalproducerade råvaror bidrar till ett hållbart jordbruk genom att minska transportavstånden samtidigt som vi kan marknadsföra Åland både som destination för matupplevelser samt som ett klimatsmart turistmål. Obunden Samling vill satsa på att utveckla Ålands lokala mathantverk och med det slå ett slag både för klimatet och turismen.

Sommaren 2018 visade tydligt hur sårbart Åland är när det gäller vattenförsörjning vid långvarig torka. Nivåerna i vattentäkterna sjönk och bönderna drabbades hårt av den minskade vattentillgången. Torkan tjänade som en nyttig påminnelse för hur utsatta vi som skärgårdsbor är för naturens krafter och visade att vattenfrågan behöver tas på allvar.

jordskogvatten

Bli Obunden du också !

Se vårt valprogram inför 2019 !

Stoppa slöseriet!

Obunden Samling arbetar för en transparent och öppen offentlig sektor där politiska beslut utreds innan de genomförs. Politiska beslut skall alltid vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara för att genomföras. Vi tror på att politiska beslut så långt som möjligt skall fattas utan bakomliggande prestige för att vara objektiva och för Ålands bästa.

Slöseriet uppstår när prestige, den egna agendan eller bara ignorant beteende går före det som är mest gynnsamt för den åländske innevånaren. Slöseriet med skattemedel tar sig uttryck i form av exempelvis byggprojekt med begränsad samhällsnytta, onödiga offentliga tjänster till följd av en utökad byråkrati eller att blint köra vidare på ett prestigeprojekt utan att utreda alternativa lösningar.

För att ett rättvist samhälle ska existera måste politiker våga ta ansvar och ställa obekväma frågor. Obunden Samling tror på att grundligt undersöka alla fall av misstänkta missförhållanden oavsett vem det är som anklagas. Samhället skall vara rättvist. Tjänster skall tillsättas baserat på kompetens och inget annat.

Detta är vad vi menar med att stoppa slöseriet.
stoppasloseriet

Bli Obunden du också !

Se vårt valprogram inför 2019 !

Sakpolitik

Obunden Samling driver en sakpolitik stadigt förankrad i verkligheten. Vi fokuserar på den aktuella politiska frågan och bedömer vilken lösning som är den bästa för det åländska samhället utan att begränsas av ideologiska föreställningar. Vi anser att Åland är ett litet samhälle som kräver samarbete över partigränserna för att den politiska diskussionen skall vara framgångsrik och ge resultat. För den enskilde ålänningen är det framstegen som är viktiga och inte partipolitiken. Det är trots allt resultaten som räknas.

För att uppnå resultat sätter Obunden Samling stor vikt vid att agera respektfullt i alla lägen. Ett kärnvärde är att alla invånare i det åländska samhället skall ha rätt att uttrycka sin åsikt utan att nedvärderas eller diskrimineras av sina meningsmotståndare.

Alla olika ståndpunkter skall vara öppna för diskussion. Varje individ har rätt till sin åsikt och har rätt att uttrycka denna. Det är särskilt viktigt att betona rätten till åsiktsfrihet i vårt tidevarv när åsiktsfriheten hotas. Även demokratiska krafter kan inifrån begränsa vad som får och inte får yppas. Öppenhet och pragmatiska lösningar ger resultat. Olika frågor kräver olika lösningar.

Sakpolitik

Vill du arbeta politiskt

Obunden samling den ideala plattformen där du får utrymme för dina egna tankegångar utan att bli toppstyrd. Som Obunden skall du kunna gå stolt från ett möte utan att bli kritiserad för dina åsikter av de egna.

Många politiker börjar sin bana i Obunden Samling. Gör det du också!

Obunda är ett härligt och öppet parti.

Bli Obunden du också !

Se vårt valprogram inför 2019 !