Ålands radio får anmärkning efter kränkande uttalanden

Ålands radio fick den 27 maj en anmärkning av programnämnden efter att två av deras kontrakterade programledare uttalat sig kränkande om småväxta som idkar samlag med djur.

Det var obundnas politiska sekreterare Jannik Svensson som lämnade in en anmälan mot programmet den 6 maj 2021. Enligt Svenssons anmälan kunde innehållet vara skadligt för barn samt vara kränkande av andras rätt.

Obundnas politiska sekreterare Jannik Svensson var den som anmälde Ålands radio för kränkningen.

Producenten för programmet ”Trosbekännelser”, Fredrik Granlund, bemötte anmälan med en utläggning som i det stora hela berörde yttrandefrihet, mäns dominans i debatten, det manliga tolkningsföreträdet och Ålands radios uppdrag. Delen som berör de kränkande uttalanden mot kortvuxna personer som idkar samlag med djur valde man att inte bemöta och det var alltså för detta man fick en anmärkning:

”Programnämnden konstaterar vidare att ett uttalande i ett radioprogram där man talar om dvärgar som blir knullade av åsnor dock inte präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Att tala om dvärg istället för kortvuxen person anses fördomsfullt och att nämna att en sådan person skulle idka tidelag – samlag mellan djur och människa- är förutom att handlingen är olaglig både kränkande och präglas inte av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Att det vid första tillfället nämns som någonting som är tabu mildrar fördomen en aning men sedan återkommer programledarna till samma uttryck utan att nämna att det är något som är tabu.”

FRÅN PROGRAMNÄMNDENS PROTOKOLL 2/2021, 27 MAJ KL 16.05 – 17.55

I landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet ges möjligheten för programnämnden tilldela en anmärkning för innehåll som inte kan anses präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet. Vid en prickning blir Ålands radio skyldiga att offentliggöra beslutet.

I ett blygsamt offentliggörande på tre meningar (inklusive ingress) går Ålands radio ut med anmärkningen. Men varken uttalande, eller ursäkt, från producent eller ansvarig utgivare finns med i uttalandet. Ålands radio har valt att inte uttalat sig alls i ärendet.

På den av landskapsregeringen tillsatta programnämndens möte närvarade: Pia Rothberg-Olofsson (ordförande), Christina Johansson-Gammals, Antonio Salminen och Jessy Eckerman.

”Med hänvisning till det ovan framförda beslutar programnämnden att med stöd av 40§ landskapslagen (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet tilldela en anmärkning åt Ålands Radio och TV Ab, då ett uttalande i programmet Trosbekännelser som sändes av bolaget den 13 november 2020 inte kan anses präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet enligt 6§1 mom. landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet. Ålands Radio och TV har en skyldighet att offentliggöra detta beslut.”

FRÅN PROGRAMNÄMNDENS PROTOKOLL 2/2021, 27 MAJ KL 16.05 – 17.55