Obunden Samling för Åland r.f.

För det moderna, dynamiska och gröna Åland
Åländskt – hållbart – rättvist

Partiprogram
2014

1. OBUNDEN SAMLING R.F. 

1.1 INLEDNING

Obunden Samling på Åland r.f. är ett parti som verkar utgående från det åländska samhället och den åländske medborgarens behov. Vi driver en verklighetsförankrad sakfrågepolitik baserad på etiska och moraliska värderingar, och förenas av en vilja att genom starkt engagemang förbättra vårt gemensamma samhälle. Vi arbetar utgående från en samhällsvision som bygger på frihet, trygghet och demokrati. Vår vision är ett hållbart och rättvist, självstyrt örike. Vi tror på individuell frihet och kollektivt samhällsansvar.
Vi driver en politik utgående från den enskilda människans väl och vill skapa ett samhälle där alla har samma möjligheter, uppmuntras att utvecklas utgående från sina egna förutsättningar. Vi vill se trygga medborgare i ett välfärdssamhälle i kontinuerlig utveckling, byggt på samarbete över gränser såsom partitillhörighet, ålder, kön och samhällsställning.

1.2 BAKGRUND

Obunden Samling bildades år 1987 och har allt sedan grundandet drivit en sakfrågeorienterad politik som arbetar utifrån ett mer tredimensionellt tänkande än den etablerade politiska höger – vänster skalan. Politiken grundar sig på ett tydligt mål och en vilja att engagera och mobilisera samhällskrafter att genom medborgerlig delaktighet förändra och utveckla vårt gemensamma samhälle.

1.3 VÅRA VÄRDERINGAR

Obunden Samling sätter stort värde på att agera respektfullt i alla lägen, vi tar avstånd ifrån all form av diskriminering. Vi strävar efter att alltid fokusera på resultat och framsteg och debatterar alltid politik och inte person.
Centrala värderingar inom Obunden Samlig är att alla medborgare skall ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och anses vara lika mycket värda. Vi tror att vårt samhälle skall grundas på frihet, trygghet och demokrati. Dessa värderingar genomsyrar vårt arbete och avspeglas i detta partiprogram.

2. VÅR SAMHÄLLSSYN OCH POLITIK
ÅLÄNDSKT – HÅLLBART – RÄTTVIST

2.1 SJÄLVSTYRELSE OCH DEMOKRATI

Åland har en unik ställning i Norden, både tack vare demilitariseringen och vår långt utvecklade självstyrelse. Både demilitariseringen och självstyrelsen är fantastiska och användbara redskap för utvecklingen av det åländska samhället och dess medborgare, men också unika förutsättningar för att skapa kommunikationskanaler ut i Norden, Europa och övriga världen. Att värna om dessa förutsättningar är en viktig, ständigt närvarande och levande fråga inom vårt parti. Vår strävan är att utveckla den åländska självstyrelsen, med utgångspunkt i det åländska samhället och dess medborgare.
Den demokratiska processen i samhället, och varje medmänniskas rätt till en rättvis behandling, är en av de grundförutsättningar som vårt samhälle vilar på och någonting som Obunden Samling värderar mycket högt. Den grundlagsstadgade rätten till rättvis och lika behandling anser vi vara odiskutabel. Rättvisa är ett starkt, genomgående drag inom den obundna politiken, alla är vi lika inför lagen.
I den demokratiska processen värnar vi inom Obunden Samling en tranparens där myndigheters och offentliga inrättningars beslutsfattande och arbetsprocesser skall hanteras på ett öppet sätt gentemot samhälle och medborgare. Vi tror också att åsiktsfrihet och rätten att uttrycka sin åsikt är varje människas rätt liksom individens rätt att påverka den demokratiska processen.

2.2 SAMHÄLLSSTRUKTUR

Den åländska samhällsstrukturen är i och med sin småskalighet en unik och komplex struktur, men också en mycket sårbar sådan – i synnerhet ekonomiskt. Småskaligheten ger unika möjligheter till smidighet och flexibilitet, men ställer också stora krav på kompetens och lyhördhet hos beslutsfattare.
En av de största utmaningarna med den åländska samhällsstrukturen är att på ett ekonomiskt hållbart, och försvarbart sätt utveckla de enskilda kommunerna. Att skapa förutsättningar för ett starkt och utvecklat samarbete inom ramen för frivilliga åtaganden, och ett utvecklat utbyte av kompetenser kommunerna emellan anser vi att är viktigt för det åländska samhället. En förutsättning för att minska den ekonomiska utsattheten hos i synnerhet småkommuner och randkommuner är att uppnå en ökad solidaritet mellan kommunerna.


2.3 ALLA MEDBORGARES LIKA VÄRDE

Den obundna politiken grundar sig i övertygelse om alla människors lika värde i samhället. Alla individer skall ges möjlighet att på lika villkor, utgående från sina individuella förutsättningar, utvecklas i en trygg och hållbar närmiljö. Vi tror på individens kapacitet att genom starkt samhällsengagemang driva vårt samhälle framåt i en hållbar riktning.
Grundtanken om all medborgares lika värde innefattar också att alla, oavsett fysiska eller psykiska förutsättningar, skall ha lika stor tillgänglighet till vårt samhälle och rätt att på samma villkor ta del av det samhället erbjuder sina medborgare.

2.4 ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Obunden Samling har en grundläggande tanke om att vi genom att arbeta tillsammans och genom att alla drar sitt strå till stacken kan vi vända den negativa trenden med överuttag av jordens, och därmed också Ålands, begränsade resurser – ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra skillnad!
Begreppet hållbarhet innefattar så mycket mer än enbart miljötänkande, även om miljön och hållbart nyttjande av resurser är en grundförutsättning för samhällets fortlevnad. Hållbarhet innefattar också en ekonomisk- och social hållbarhet.
Obunden Samling arbetar hårt för att vända trenden med överkonsumtion av samhällets resurser och skapa hållbara förutsättningar för de kommande generationer som skall fortsätta utvecklingen av vårt samhälle. En utveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar är en förutsättning för samhällets fortlevnad och någonting som är otroligt viktigt för oss. Vår strävan är att hållbarhetstänkande skall vara en del i varje process och i alla beslut som fattas.

2.5 SOCIAL RÄTTVISA

Obunden Samling står för att vi inom samhället har ett ansvar för att ta hand om varandra, i detta ingår att respektera och visa omtanke för såväl ung som gammal, och att skapa förutsättningar för ett tryggande av de grundläggande individuella behoven hos individer i behov av omvårdnad och service inom den sociala sektorn.
Obunden Samling värnar också om de olika medborgargruppernas ställning i samhället, detta innefattar såväl barn, äldre, socialt utsatta och psykiskt- och fysiskt funktionshindrade som individer med särskilda behov.

2.6 NÄRINGSLIV

Ett starkt och välmående näringsliv är en förutsättning för tillväxt i samhället. Åland har en tradition av hög entreprenörsanda och antalet företag är stort, detta är en styrka som Obunden Samling vill värna om. Ett samhälle med goda villkor för småföretagare är en viktig fråga för oss, vi strävar därför till att förbättra och förenkla förutsättningarna för åländska företagare och företag. Ett starkt näringsliv skapar också förutsättningar för ett välfärdssamhälle med hög sysselsättningsgrad.
Att upprätthålla en god kommunikation mellan EU och företagarna är ytterligare en fråga som är viktig inom Obunden politik. Att på bästa sätt ur näringslivets aspekt implementera de EU-direktiv som är gällande bidrar till att förenkla och skapa bättre förutsättningar i näringslivet, någonting som vi anser är en viktig, och grundläggande aspekt i vårt samhälle.
Inom näringslivet på Åland finns redan idag ett flertal verksamma inom primärnäringarna och därmed förknippade förädlingsverksamheter. Åländska råvaror är eftertraktade på exportmarknaden och har bidragit till att stärka hela Ålands varumärke i Norden, Europa och internationellt. Detta är oerhört viktigt för hela Åland och vi inom Obunden Samling anser att förutsättningarna för att utveckla dessa verksamheter är viktiga för samhället som helhet, vilket gör att vi engagerar oss och arbetar för att främja förutsättningarna för dessa verksamheter.

3. VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Partiprogrammet du just läst utgör grunden i Obunden Samlings politiska arbete. Vi arbetar för att tillsammans forma vår gemensamma framtid och att uppnå resultat genom gott samarbete, god planering och en bra målstyrning. Du som väljare ger oss verktyg och förutsättningar att förverkliga våra visioner för vårt gemensamma samhälle, ett förtroende som vi värnar om att förvalta. Vi sätter en ära i att hålla kontakten med våra väljare, medlemmar och medarbetare – vi är glada över att kunna förvalta det förtroende vi givits och dörren till Obunden Samling är alltid öppen för frågor, samtal eller diskussioner i frågor som känns angelägna för just dig.


Tillsammans formar vi framtiden!